Αρθρογραφία


Ισολογισμός 2021 – Μια Οικονομική Χρήση σαν τις προηγούμενες

Πετρόπουλος Δημήτρης | 24/12/2022

Ο ισολογισμός (γνωστόςκαιως κατάστασηχρηματοοικονομικήςθέσης) είναι ένας λογιστικός πίνακας που απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης/Δήμου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. *
Αυτό σαν μια πρώτη αναφορά για τη φωτογραφία της οικονομικής κατάστασης μια επιχείρησηςή ενός Δήμου μια χρονική στιγμή μόνο. Η επικεφαλίδα στον ισολογισμό είναι ο ορισμός της διαχειριστικής περιόδου, Τα νούμερα στον ισολογισμό είναι στιγμιαία στις 31-12-20χχ.
Σαν να λέμε για να δω πόσα λεφτά έχω στην τράπεζα στις 31-12 και τι κινήσεις έκανα από 1-1 έως 31-12.  
Μια προσεκτικότερη ματιά στις συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου για το τέλος του 2021 –άλλωστε χρήση 2021 είναι ο ισολογισμός που ψηφίστηκε –σε σχέση με το οικονομικό έτος 2020, δείχνει μια σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων κατά περίπου 2εκ ευρώσε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, πράγμα απόλυτα δικαιολογημένο καθώς η Δημοτική Αρχή έλαβε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών ύψους 1.8εκ για αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων της πόλης από παλαιότερη τεχνολογία σε led. Ουδεμία άλλη μεταβολή άξια λόγου δεν υπάρχει ούτε στο βραχυπρόθεσμο ούτε στο μακροπρόθεσμο παθητικό.
Για ποιο αναπτυξιακά μυαλά αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό, είναι απλά ασφαλές, διότι η μη χρήση μόχλευσης μπορεί να σημαίνει και περιορισμό της ανάπτυξης. Ένα τέτοιο παράδειγμα ανάπτυξης ήταν η απόκτηση δύο κινηματογράφων με δάνειο στις αρχές του 2004 ώστε να υπάρχουν δύο δημοτικοί κινηματογράφοι ως περιουσία του Δήμου και των δημοτών. 
Ένα αναπτυξιακά στατικό σχεδόν παθητικό, του οποίου η διαχείριση είναι απλά διεκπεραιωτική, με μια μικρή αύξηση της τάξης του 10% προς προμηθευτές, πράγμα και αποδεκτό.
Βεβαίως αξίζει το κόπο να γνωρίζαμε όχι μόνο το ύψος των προμηθευτών αλλά και το ‘βάθος χρόνου’ από το οποίο έρχονται οι οφειλές. Αλλά ο ισολογισμός είναι – όπως είπαμε – στατική συγκεντρωτική εικόνα.
Στο βραχυπρόθεσμο ενεργητικό παρατηρούμε για τις 31.12.2021 ταμείο 6εκ ευρώ περίπου, αλλά συνεχίζεται διαχρονικά να είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ο λογαριασμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, πράγμα που όχι μόνο δείχνει ότι ο Δήμος δεν έχει αποτελεσματικό εισπρακτικό μηχανισμό, αλλά και πως το 50% των απαιτήσεων τουλάχιστον, είναι επισφαλείς, δηλαδή έχουν σημαντική δυσκολία στην είσπραξη τους.
Είναι ξεκάθαρο για ακόμη μια χρονιά πως ο Δήμος Νέας Σμύρνης δεν παρουσιάζει παρά μικρή συγκριτικά ανάπτυξη παγίου ενεργητικού, δηλαδή υπάρχουν λίγα δομικά – αναπτυξιακά έργα, πάντα σε σχέση με τη χρονιά 2020. Αυτό το φαινόμενο  φυσικά εξηγείται διότι η άχτιστη γη εντός των ορίων του Δήμουτελειώνει, οπότε μόνη λύση αναπτυξιακά μπορεί να είναι η αγορά ακινήτων και πιθανόν τα υπόγεια έργα.
Φυσιολογικές λοιπόν οι μεταβολές του ενεργητικού τόσο στο πάγιο σκέλος όσο και στο βραχυπρόθεσμο, με εξαίρεση βεβαίως των επισφαλών απαιτήσεων που είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, όπως έγινε αναφορά παραπάνω.
Πολλοί ικανοποιητικοί και όλοι οι αριθμοδείκτες που έχουν να κάνουν με στοιχεία του συνολικού ισολογισμού και μακράν καλύτεροι από τα επίπεδα που η βιβλιογραφία θεωρεί οριακά ασφαλή. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει σύγκριση με άλλους Δήμους, διότι οι διαφορές υπέρ του Δήμου Νέας Σμύρνης είναι διαχρονικά αξιοπρόσεκτες.
Ξεκάθαρα λοιπόν έχουμε εδώ και δεκαετίες να κάνουμε με ένα Δήμο που η ανάπτυξή του έρχεται κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, οπότε τα αποτελέσματα χρήσης είναι ενδεικτικά για το πώς βαίνουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες, τουλάχιστον ποσοτικά καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν καταγράφονται.
Στον τομέα των εσόδων οι μεγάλες μεταβολές αύξησης αλλά και μείωσης που παρατηρούνται σε δύο κωδικούς αναιρούν η μία την άλλη (έσοδα από τέλη και δικαιώματα και έσοδα από φόρους και εισφορές), με το σύνολο των οργανικών εσόδων να παραμένει στα ίδια επίπεδα τις χρονιές 2021 και 2020. 
Στον τομέα των εξόδων παρατηρούμε αξιοσημείωτη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς στον κωδικό «αμοιβές για έξοδα αιρετών και τρίτων» όπως σωστά παρατήρησε ο Κουτελάκης, αλλά και στον κωδικό «διάφορα έξοδα» ενώ στην κατανομή των εξόδων σε κέντρα κόστους, όλα τα κέντρα κόστους έχουν αυξημένα έξοδα, με ιδιαίτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς στο κέντρο κόστους «παρεχόμενων υπηρεσιών»κατά περίπου 600.000 ευρώ, πράγμα το οποίο τουλάχιστον επιβεβαιώνει την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών αλλά και πιθανόν τη βελτίωση των παρεχομένων ως προς την ποσοτική τους τουλάχιστον μορφή. 
Ας μην παρακολουθούμε λοιπόν τις μεταβολές με πολιτικό μάτι, δηλαδή όποτε μας βολεύει ποσοστιαία και όποτε μας βολεύει σε απόλυτους αριθμούς. Καλό θα ήταν να κάνουμε χρήση και των δυο προσεγγίσεων. 
Το τελικό αποτέλεσμα χρήσης για το έτος 2021 είναι έλλειμμα 885.000 ευρώ. Δηλαδή ο Δήμος ξόδεψε για να εκπληρώσει τον καταστατικό του ρόλο ύπαρξης, εμμέσως ή αμέσως προς όφελος των πολιτών περισσότερα από τα έσοδά του, το ποσό των 885.000 ευρώ. Φυσικά το πώς τα ξόδεψε και το κατά πόσο μπορούσε καλύτερα ή όχι, είναι πολιτική απόφαση που ελέγχεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και από την πολιτική βούληση των δημοτών στις δημοτικές εκλογές, συνήθως ανά τετραετία.
Πολιτικά δεν γίναμε σοφότεροι, αν και μερικοί από εμάς κοντέψαμε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. «Όταν έχω λιγότερα έσοδα,ο δήμος μειώνει και τα έξοδά του» είπε ο Γιώργος Κουτελάκης  για να «φροντίσει στο τέλος του χρόνου τα διαθέσιμά του και τα αποτελέσματά του».
Πραγματικά σκληρά συντηρητική προσέγγιση! Έχοντας παρατηρήσει κάποιος στα αποτελέσματα χρήσης πως η μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς προέρχεται  από την αύξηση του κέντρου κόστους «παρεχόμενες υπηρεσίες» κατά 600.000 ευρώ, ακούσαμε από την Αξιωματική Αντιπολίτευση πως ο καλός ο νοικοκύρης προσέχει τα έξοδά του…. !!! στις παρεχόμενες υπηρεσίες δηλαδή ??
Βεβαίως, ίσως ο Γιώργος Κουτελάκης εννοούσε πως η αύξηση εξόδων του κέντρου κόστους «Λειτουργία Δημοσίων Σχέσεων»’ κατά 30.000 ευρώ είναι μια αιτία που είχαμε έλλειμμα 885.000, αλλά προφανώς δεν ήταν. Ακόμη και η πολύ φυσιολογική –λόγω ενοικίων νέου Δημαρχείου – αύξηση του κέντρου κόστους «Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας» δύσκολα θα περιοριζόταν.
Βεβαίως, όπως σωστά παρατήρησε ο Κουτελάκης, «όλα τα έργα που γίνονται τα τελευταία χρόνια», τα περισσότερα θα πούμε εμείς«είναι με χρηματοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης και όχι σε βάρος των δημοτικών οικονομικών» .
Θα κλείσουμε με μια ακόμη υπενθύμιση ενός δείκτη που καλό είναι να μην παραποιείται για χάρη πολιτικής. Η δυνατή κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μέσω του δείκτη γενικής ή άμεσης ρευστότητας περιλαμβάνει και τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, όχι μόνο τα ταμειακά διαθέσιμα. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας  λοιπόν γενικής αλλά και άμεσης είναι και ήταν πάντα σύμφωνα με τις καταστάσεις των ορκωτών λογιστών σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, επίπεδα πολύ ικανοποιητικά και βάσει της βιβλιογραφίας. Αν το πρόβλημα είναι τα χαμηλότερα ταμειακά διαθέσιμα, και μόνο αυτά, που ανέρχονται στις 31-12-2021 στο ύψος των 6εκ ευρώ, το μόνο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι πως το ύψος που προτιμάει ο κάθε διαχειριστής είναι υποκειμενικό, όταν οι δείκτες ρευστότητας είναι καλοί. 
Άλλος κοιμάται ήσυχος με 10εκ του Δήμου στην Τράπεζα και άλλος κοιμάται ανήσυχος, διότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο για μεγαλύτερο παρεχόμενο δημοτικό έργο και δεν το πραγματοποιεί…
Είναι βαρετή, κάθε χρόνο η συζήτηση, ποιός έχει και ποιος είχε στην τράπεζα μεγαλύτερο ταμειακό διαθέσιμο. Τα διαθέσιμα είναι των δημοτών και αν μη τί άλλο, ας τους ρωτήσουμε πόσα προτιμούν στο ελάχιστο, έστω και προθεσμιακό, επιτόκιο της Τράπεζας και πόσα σε παρεχόμενες υπηρεσίες. Η κοινή γνώμη μάλλον δε θα χαρεί ιδιαίτερα όταν τα ταμειακά διαθέσιμα στην Τράπεζα ανεβαίνουν κατακόρυφα. Μοιάζει πολύ σκληρή συντηρητική άποψη ακόμη και για μια οντότητα που δεν έχει ιδιοκτήτες αλλά δημότες – παραλήπτες υπηρεσιών. Καμία απολύτως απολαβή δημοτικών υπηρεσιών δεν υπάρχει στο ταμειακό διαθέσιμο. Τα διαθέσιμα είναι απλά ικανό και αναγκαίο ποσό. 
Ίσως την επόμενη φορά o επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης σκεφτεί να παρουσιάσει ποιά κατά τη γνώμη του ήταν τα αχρείαστα έξοδα και το σύνολό τους, για να δικαιολογήσει την ενόχληση του στο όποιο έλλειμμα. Έτσι, και λιγότερο θα μιλήσει, και περισσότερη προσοχή των εμπλεκομένων μπορεί να τραβήξει και ουσία θα έχει η τοποθέτησή του τότε. 
*wikipedia


Σχόλια

comments powered by Disqus

Διαβάστε επίσης από αυτόν το Συντάκτη: